Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

 

 

 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest:
  SOLID NIERUCHOMOŚCI Katarzyna Bidelska, ul. Rynek 18/1, 44-240 Żory.

 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:
  biuro@solid.nieruchomosci.pl lub pisma na adres siedziby Administratora podany powyżej lub telefonicznie pod numerem: 692 053 015.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu oferowania produktów i usług, w tym podmiotów współpracujących z SOLID NIERUCHOMOŚCI Katarzyna Bidelska, w związku z wykonywanym przez SOLID NIERUCHOMOŚCI Katarzyna Bidelska pośrednictwem w obrocie nieruchomościami – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),

  2. w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   W przypadku wyrażenia zgody, o których mowa w lit. a)i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

  3. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (dalej, jako Umowa) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

  4. w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe (pełnomocnicy, pracownicy, współpracownicy), podmiotom przetwarzającym – dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, IT.

 6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Przetwarzane danych:

  1. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania;

  2. działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach;

  3. przetwarzanie danych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy będzie wykonywane do czasu zakończenia negocjacji – gdy Umowa nie zostanie zawarta. Jeśli Umowa zostanie zawarta, a przetwarzanie tych danych będzie niezbędne do wykonania Umowy, przez czas niezbędny dla celów dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed takimi roszczeniami;

  4. przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.